PHANATNIKOM DISTRICT OFFICE


ประชาสัมพันธ์
เวลาเผยแพร่ - 15:37 25 ธันวาคม 2556
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตจังหวัด (เลือกตั้งล่วงหน้า)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง โดยกำหนดให้วันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดต้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 สำหรับจังหวัดชลบุรีได้มีประกาศคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลยุรี กำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวดั จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง 2. สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง 3. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง

ประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้า 57